ذ ذرهخ

بدار آویختن کسی : بدبختی. ذ ذ ذةقػوـداذةظػاحذةرعذذوبأذةقؼادبذدقؾاذداجدؾاذةعاـص ذةعاـصؾاذةقػارغجذفيذةدارد ذ ذ ذ ذذمؾتعذىدوؿذيحتػذىدوؿذ/د ذةقػوـداذةعؿاجذبادلآاذةقؾؽبذةقداصتؼلااذاقػارغجاذسردؿ ذ ذ ذ ُذؿ ملاػا لصفشػ كج ىبهصبػ 2064-01-1223024 2 یسَئت یهَوػ یاضر قَمح ُذؿ ملاػا لصفشػ كج ىبهصبػ 2064-01-1223028 2 یسَئت یهَوػ یاضر قَمح ُذؿ ملاػا لصفشػ كج ىبهصبػ 2064-01-1223033 یسَئت2 یػبٌؿ مشر ُذؿ ملاػا لصفشػ كج ىبهصبػ کشف ذره بنیادی هیگز(ذره الهی) به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از بی بی سی،روز چهارشنبه، ۱۴ تیر 1391 سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای - سرن - در سمیناری در مرکز ح Á أذث ßا ػ ذؼت ح ó î Á أ اك , ñذقؼا رسا ف عاؼش ë إ ح ôققذ ßا ف زا سص ßا ف شظ ß أذث ßا ػ ذؼت ò ë ح ó î Á أذث ßا ػ ذؼت ò ë , , êسؤس æ ôؼ àض أ ò ß î Á عج ã أ س àص ã أ صا îخ ةسد â àؼ ç í ذره ذره پای این عشق می گدازیم – کریمی

2022-12-09
    خيارن ن
  1. وقتی هر چیزی را به خودت نگیری ،