وقف ق

نمودار درختی حروف مقطعه قرآنی ، اعداد نمایانگر تعداد تکرارهای هر فرزند از درخت (کلمه یا حرف) هستند، به ترتیب راست به چپ. Mar 18, 2015 · وقف النبی – The Pause of Prophet PBUH “Waqf-un-Nabi” shows the parts of Quran where the Messenger ﷺ of God Himself stopped and took pause

2022-11-28
    مقارنه شاومي باند ٣ و ٤
  1. وَبُناةُ الأَهرامِ في سالِفِ الدَه
  2. كلنا افوكاتو
  3. سَكَنَ
  4. Waqaf artinya: sebaiknya berhenti
  5. اما جواز و
  6. Pickthall observes, when a certain sound which